Passeport Oenovisa

Oenovisa: wijntoeristisch paspoort

Oenovisa: Le passeport oenotouristique

Œnovisa is een wijntoeristisch paspoort dat acht wijndomeinen (Grands Crus Classés sinds 1855 maar ook familiebedrijven) in de regio’s Graves en Sauternes samenbrengt. Deze wijndomeinen, die van oudsher betrokken zijn bij het wijntoerisme, hebben besloten hun krachten te bundelen om een gemeenschappelijk aanbod voor te stellen teneinde hun regio promoten, wijnreizigers aan te trekken en te verankeren.

Dit initiatief, dat het resultaat is van de eerste deconfinitie in mei 2020, is ongekend in de Bordeaux-regio. Via Œnovisa vormen ze een gemeenschap die verbonden is door de smaak voor overdracht; de wens om de aantrekkelijkheid van hun grondgebied te vergroten en een alomvattend en compleet, traditioneel en vernieuwend aanbod van wijntoerisme te bevorderen.

Wijnreizigers kunnen zo profiteren van bevoorrechte momenten op deze domeinen die bekend staan om hun hoge ontvangstkwaliteit en hun wijntoeristische activiteiten (technische bezoeken, proeverijen, artistieke en culturele ontmoetingsplaatsen, gezinsactiviteiten, gastronomische gelegenheden, historische monumenten…). Deze landgoederen, die verantwoorde landbouw (HVE of biologisch) promoten, zijn allemaal gecertificeerd “Vignoble et Découverte” en sommigen zijn ook onderscheiden met de Trophées de l’Œnotourisme van Terre de Vins en Best of Wine Tourism.

Terwijl ons leven zich beweegt tussen opsluiting en avondklok, beschouwt elk van onze landgoederen wijntoerisme als een bron van ontsnapping voor de wijnreiziger en een manier om ons beroep als wijnbouwer te promoten.

Œnovisa est un passeport œnotouristique qui regroupe sept domaines viticoles (Grands Crus Classés depuis 1855 mais aussi des propriétés familiales) dans les appellations des Graves et du Sauternais. Ces domaines, traditionnellement impliqués dans l’œnotourisme, ont décidé d’unir leurs forces pour proposer une offre commune afin de promouvoir leur région, d’y attirer et d’y ancrer les œnotouristes.

Cette initiative, résultant du premier déconfinement en mai 2020, est sans précédent dans la région de Bordeaux. À travers Œnovisa, ils forment une communauté liée par le goût de la transmission ; la volonté de renforcer l’attractivité de leur territoire et de promouvoir une offre œnotouristique globale et complète, traditionnelle et innovante.

Les oenotouristes peuvent ainsi profiter de moments privilégiés sur ces domaines reconnus pour la qualité de leur accueil et de leurs activités oenotouristiques (visites techniques, dégustations, lieux de rencontres artistiques et culturelles, activités familiales, découvertes gastronomiques, monuments historiques…). Ces domaines, qui prônent une agriculture responsable (HVE ou biologique), sont tous certifiés « Vignoble et Découverte » et certains ont également reçu les Trophées de l’Œnotourisme de Terre de Vins et Best of Wine Tourism.

Alors que nos vies oscillent entre confinement et couvre-feu, chacun de nos domaines considère l’œnotourisme comme une source d’évasion pour l’oenovoyageur et un moyen de promouvoir notre profession de viticulteur.

Hoe werkt ŒnoVisa?

Oenovisa comment ça marche ?

Het “ŒnoVisa”-paspoort is een uitnodiging om wijndomeinen in de regio’s Graves en Sauternes te bezoeken. De wijnreiziger kan zijn ŒnoVisa gratis verkrijgen bij de deelnemende wijndomeinen, VVV-kantoren, logiesverstrekkers, plaatselijke restaurants of rechtstreeks online. Gewapend met hun paspoort bezoeken ze een van de acht landgoederen om te genieten van een wijntoeristische activiteit en/of een wijnproeverij.

Voor elke bestede 50 € (aan wijntoeristische activiteiten en/of wijnaankopen) ontvangt de wijnreiziger een stempel in zijn Œnovisa paspoort. Vanaf de tweede stempel ontvangen zij een fles wijn van een eigendom dat zij niet hebben bezocht, en met elke bijkomende stempel daarna. Het doel is de bezoekers te belonen voor elk van hun uitstapjes in de wijngaard, om hen aan te moedigen hun ontdekking van de streek van Graves en Sauternes te verlengen.

Le passeport ŒnoVisa est une invitation à visiter des propriétés viticoles dans les appellations de Graves et de Sauternes. Les oenovoyageurs peuvent obtenir gratuitement leur ŒnoVisa auprès des domaines viticoles participants, des offices du tourisme, des hébergeurs, des restaurants locaux ou directement en ligne. Munis de leur passeport, ils se rendent dans l’un des sept domaines pour profiter d’une activité œnotouristique et/ou d’une dégustation de vin.

Pour chaque tranche de 50 € dépensée (pour des activités œnotouristiques et/ou des achats de vin), le voyageur du vin reçoit un tampon dans son passeport Œnovisa. Dès le deuxième tampon, ils reçoivent une bouteille de vin d’une propriété qu’ils n’ont pas visitée, et ce à chaque tampon supplémentaire par la suite. L’objectif est de récompenser les visiteurs pour chacune de leurs excursions dans le vignoble, en les encourageant à prolonger leur découverte de la région des Graves et du Sauternais.

Nieuwe functies voor 2021

Nouveautés pour 2021

De wijnhuizen hebben besloten om voor dit nieuwe seizoen meer structuur te geven aan ŒnoVisa, wat in de komende maanden zal resulteren in de oprichting van een website, een vereniging en de registratie van de merknaam “Œnovisa”.

Bovendien veranderen dit jaar de prijzen om wijnreizigers in elke fase van hun reis te belonen. Het paspoort is geldig tot 31/12/2021 (evenementen en opendeurdagen inbegrepen).

Een team dat innoveert verander je niet!

René Van Hoof

Les propriétés ont décidé de structurer ŒnoVisa pour cette nouvelle saison, ce qui se traduit par la création d’un site internet, d’une association et l’enregistrement de la marque « Œnovisa ».

En outre, cette année, les prix changent pour récompenser les voyageurs du vin à chaque étape de leur voyage. Le passeport est valable jusqu’au 31/12/2021 (événements et journées portes ouvertes inclus).

On ne peut pas changer une équipe qui innove !

René Van Hoof

en_GB